POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez RAPORT Sp. z o.o., oś. Grottgera 16,64-980 Trzcianka, Sąd Rejonowy dla Poznań Wilda, Nowe Miasto Wydział IX Gospodarczy KRS, Numer KRS:0000661416 REGON: 366491690 NIP: 7632133377 oraz zarządzaną przez nią stronę 3sisters.com.pl.

DEFINICJE:

Administrator danych, ADO – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator danych jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

Administratorem danych osobowych jest RAPORT Sp. z o.o., oś. Grottgera 16,64-980 Trzcianka, Sąd Rejonowy dla Poznań Wilda, Nowe Miasto Wydział IX Gospodarczy KRS, Numer KRS:0000661416 REGON: 366491690 NIP: 7632133377 (zwana dalej „Administratorem” lub „ADO” „NAZWA”), 

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Polityka prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosowane przez Administratora;

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.3sisters.com.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która odwiedza Serwis lub korzysta z usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności oferowanych przez Administratora;

Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Serwisy internetowe Administratora mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych Użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji Użytkownika. W taki sposób Administrator może pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Administrator wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji Użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Ponadto, w zależności od charakteru relacji, Administrator może gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez Użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer rachunku bankowego, PESEL. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

• Autoryzacji oraz przyznania dostępu do zasobów Administratora,

• Świadczenia usług i realizacji umów,

• Umożliwienia rejestracji na organizowane lub wspierane przez Administratora wydarzenia,

• Administrowania serwisami,

• Zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania serwisów Administratora,

• Prowadzenia analiz statystycznych.

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie Użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń, kierowanie zapytań).

Formularze kontaktowe 

Z Administratorem można się kontaktować za pomocą elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w serwisach internetowych Administratora. Do korzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz podanie go w formularzu.  Do nawiązania kontaktu z osobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie niezbędne jest podanie danych zaznaczonych jako obowiązkowych. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości obsługi skierowanych zapytań. W formularzu można podać również inne, dodatkowe dane, które ułatwią kontakt lub udzielenie odpowiedzi. Podanie tych danych jest dobrowolne (fakultatywne). 

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Zgodę można wycofać w dowolnym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji, udzielenia odpowiedzi i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest prowadzenie bieżącej komunikacji w tym korespondencji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także obrona i dochodzenie roszczeń. 

Administrator przetwarza dane w zakresie jaki jest istotny dla danej sprawy. Dostęp do danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez administratora. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność danych oraz informacji w niej zawartych. 

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. 

 • Podstawą prawną w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz bieżąca komunikacja.

Rekrutacja

W ramach realizowanych procesów rekrutacyjnych Administrator żąda przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W przypadku podania przez kandydata także innych danych wykraczających poza art. 221 kodeksu pracy, uznaje się, że udostępnienie tych danych Administratorowi oznacza, że kandydat wyraził zgodę na ich przetwarzanie. 

Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja na dane stanowisko, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. 

Osoba aplikująca może wyrazić zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

W ramach procesów rekrutacyjnych możliwe jest korzystanie z portali rekrutacyjnych. W każdym takim przypadku zamierania jest umowa powierzenia. 

Podstawy prawne przetwarzania danych do celów rekrutacyjnych: 

 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z rekrutacją, procesem zatrudnienia wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności kodeksu pracy;
 • zgoda osoby na przetwarzanie danych przez Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim w szczególności jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane są przetwarzane przez okres rekrutacji, 6 miesięcy po jej zakończeniu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie dwóch lat - o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.

Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem umów

W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osób fizycznych w związku ze świadczeniem usług lub zawartymi umowami osobom tym są przekazywane informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w postaci odrębnych dokumentów lub załączników do umów. 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • realizacja umowy (art.6 ust. 1 lit. b) RODO), tj niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków jakimi są w szczególności prowadzenia księgowości, wystawianie rachunków i faktur oraz opłata podatków
 • prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim w szczególności jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania umowy, w zakresie realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych dane są przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło rozliczenie lub przez okres przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie usługi i realizację umowy.

Reklamacje i zwroty

W celu dokonania reklamacji lub zwrotu towaru niezbędne jest podanie danych w zakresie umożliwiającym zidentyfikowanie osoby, która dokonała zakupu oraz powiązanie jej z danym zakupem w tym datą zakupu oraz innych danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub dokonania zwrotu. Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej lub elektronicznej w postaci odrębnych dokumentów lub formularzy.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • realizacja umowy (art.6 ust. 1 lit. b) RODO), tj niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków jakimi są w szczególności rozpatrzenie reklamacji i wykonanie zwrotu towaru
 • prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim w szczególności jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas rozpatrywania reklamacji, dokonania zwrotu, w zakresie realizacji obowiązków księgowo-rachunkowych dane są przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło rozliczenie lub przez okres przedawnienia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji lub dokonanie zwrotu.

Szkolenia online lub na odległość 

W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z szkoleń udostępnionych online lub na odległość przez Administratora w związku ze świadczeniem usług lub zawartą umową o szkolenie osobom, których dane dotyczą są przekazywane informacje dotyczące przetwarzania danych w panelu szkoleniowym lub wraz z regulaminem szkolenia ewentualnie w postaci odrębnych dokumentów lub załączników do umów.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • realizacja umowy (art.6 ust. 1 lit. b) RODO), tj niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków jakimi są w szczególności prowadzenia księgowości, wystawianie rachunków i faktur oraz opłata podatków
 • prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim w szczególności jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, prowadzenie bieżącej komunikacji, zapewnienie bezpieczeństwa informacji, zapewnienie rozliczalności zrealizowanej usługi.

Przetwarzanie danych w innych przypadkach 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator pozyskuje dane również w innych sytuacjach. Dane mogą zostać pozyskane w ramach spotkań biznesowych, uczestniczeniu w wydarzeniach naukowych lub konferencjach, wymianie wizytówek. 

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim w szczególności jest tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymiana informacji i doświadczeń zawodowych. 

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do czasu realizacji celu, dla jakiego zostały pozyskane lub do czasu wyrażania sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Administrator nie wykorzystuje ich w innych celach oraz zapewnia odpowiednią ochronę bezpieczeństwa danych i ich poufności. 

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

Udzielona przez osobę zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO): W pewnych sytuacjach Administrator może poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalności serwisów Administratora lub poprzez kontakt na adres e-mail. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO): W pewnych okolicznościach Administrator może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa (np. obowiązek utrwalenia złożonego przez Użytkownika oświadczenia) lub wypełnienia zobowiązań Administratora wynikających z umowy, której stroną jest dany Użytkownik (np. porozumienia, zawarta umowa). Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych.

Realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą. Takimi uzasadnionymi interesami mogą być w szczególności: prowadzenie komunikacji z Użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa serwisów Administratora oraz prowadzenie analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności oraz ustalenie, dochodzenie roszczeń, a także ochrona przed takimi roszczeniami. Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu w związku z szczególną sytuacją Użytkownika.

Ponieważ prowadzimy działalność gospodarczą naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie również windykacja zobowiązań, w tym zakresie jesteśmy uprawnieni do udostępnienia danych profesjonalnym podmiotom windykacyjnym. 

Ujawnianie danych

Administrator co do zasady nie udostępnia danych Użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie Użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). 

Dostęp do danych Użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia danej usługi.

Poniżej prezentujemy listę możliwych kategorii odbiorców danych Użytkownika:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
 • podmiot realizujący dostawę towarów;
 • hurtownia;
 • dostawca płatności;
 • biuro księgowe i rachunkowe;
 • hostingodawca;
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe);
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne;
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe;
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne;
 • firmy windykacyjne;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH – POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”). 

Jednakże niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy

Przykładem odbiorcy danych, który posiada siedzibę poza EOG są dostawcy usług chmurowych. 

O zamiarze przekazania danych poza EOG Administrator informuje na etapie pozyskiwania danych lub przed ich przekazaniem.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych Użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego Użytkownik korzysta jak również do preferencji Użytkownika.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (UŻYTKOWNIKÓW)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO, osoby, których dane dotyczą posiadają szereg uprawnień. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw Użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy Użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane Użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Użytkownikowi np. do ochrony jego praw.

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Realizacja niektórych praw może być ograniczona w zakresie w jakim to wynika z RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów odrębnych. 

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych. W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez RAPORT Sp. z o.o., oś. Grottgera 16,64-980 Trzcianka, Sąd Rejonowy dla Poznań Wilda, Nowe Miasto Wydział IX Gospodarczy KRS, Numer KRS:0000661416 REGON: 366491690 NIP: 7632133377  zapraszamy do kontaktu z Administratorem pod adresem: sklep@3sisters.com.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora RAPORT Sp. z o.o., oś. Grottgera 16,64-980 Trzcianka.

Pliki cookies

Serwisy Administratora używają technologii śledzących, w tym plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron i podstron Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Do monitorowania informacji o użytkownikach Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie Użytkownika na stronie. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Administratora znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aby dać Użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard swoich stron, a zebrane dane są wykorzystywane przez Administratora jedynie w celu optymalizacji działań.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies .

Poniżej znajdują się sposoby wprowadzenia zmian w ustawieniach najpopularniejszych przeglądarek internetowych w celu zablokowania plików cookies:

Przeglądarka Ustawienia

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/

Korzystając z rozwiązań dostarczanych przez Facebooka, Instagram, najpewniej jesteś Użytkownikiem oferowanych przez nie usług. Pamiętaj o zapoznaniu się z ich politykami prywatności. Serwisy te zostawiają swoje cookies.

Informacje o polityce prywatności i cookies dostawców zewnętrznych:

Dostawca Polityka prywatności Cokies

Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Facebook https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

Instagram

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies może zostać zmieniona bez uprzedzenia w każdym czasie.

Gwarancja najwyższej jakości

Sprzedajemy wyłącznie wyjątkowe produkty wysokiej jakości, uszyte w Polsce

Dobra cena

Gwarantujemy najlepszy stosunek ceny do jakości.

Indywidualne podejście do każdego klienta

Każda z Was jest dla nas wyjątkowa!

Darmowa dostawa od 259 zł brutto

Pokrywamy koszty dostawy za wysyłkę zakupów, których wartość wynosi min. 259 zł brutto

W pełni bezpieczne zakupy online

Dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa realizowanych transakcji, także bezpieczeństwo danych osobowych.

101 dni na zwrot

Dajemy Ci aż 100 dni (i jeden dzień dłużej, w sumie 101 dni!) na zwrot zakupionego u nas produktu, który nie był przez Ciebie używany.